Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΚΡΥΦΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Της ΚΑΤΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ----- Αλλο ένα «πλούσιο» πακέτο ερωταπαντήσεων έφτασε χθες από το υπουργείο Περιβάλλοντος, πάνω στο ζήτημα της ρύθμισης των αυθαιρέτων. Με εννέα εξειδικευμένες απαντήσεις πάνω σε ερωτήσεις που έχουν φτάσει στις αρμόδιες διευθύνσεις του, το ΥΠΕΚΑ επιχειρεί να βοηθήσει μηχανικούς και πολίτες.
Εδώ διευκρινίζεται και τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος ενδαφερόμενος, που έχει ξεκινήσει τη διαδικασία τακτοποίησης ημιυπαίθριου κτίσματός του αλλά δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία, θελήσει να εκμεταλλευτεί τη ρύθμιση του νόμου 4014/2001 των αυθαιρέτων.

1 Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης χώρου σε σχέση με την οικοδομική άδεια ή δημιουργίας χώρου εντός εγκεκριμένου όγκου κτιρίου με βάση την οικοδομική άδεια στην επιφάνεια του αυθαιρέτου υπολογίζονται οι περιμετρικοί τοίχοι;

«Στις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης χώρων που έχουν ανεγερθεί βάσει οικοδομικής άδειας ή έχουν δημιουργηθεί εντός εγκεκριμένου όγκου κτιρίου στην επιφάνεια του αυθαιρέτου δεν υπολογίζονται οι περιμετρικοί τοίχοι που καλύπτονται από την οικοδομική άδεια».

2 Σε περίπτωση οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί με ψευδή στοιχεία και δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, μπορεί το ακίνητο να υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4014/11;

«Η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4014/11 είναι στη βούληση του ιδιοκτήτη, ο οποίος φέρει το βάρος των συνεπειών του ποινικού νόμου σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως».

3 Πώς διασφαλίζεται ο μηχανικός για τις διαπιστώσεις του χρόνου αυτοψίας της αυθαίρετης κατασκευής;

«Οι φωτογραφίες με την ανάρτησή τους στο πληροφοριακό σύστημα διασφαλίζουν τον μηχανικό για τις διαπιστώσεις του χρόνου αυτοψίας της αυθαίρετης κατασκευής».

4 Στο μέτρημα των διαστάσεων του κτιρίου λαμβάνονται υπόψη τα εξωτερικά επιχρίσματα;

«Τα πάχη επιχρισμάτων και τυχόν επενδύσεων δεν υπολογίζονται όπως προβλέπεται στο στην παρ. 5. β. 2 του άρθρου 7 του από 8-7-93 ΠΔ/τος (ΦΕΚ-795/Δ/93) "Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών"».

5 Ο ιδιοκτήτης αυθαίρετης κατασκευής σε χώρο κτιρίου, με αποκλειστική χρήση του χώρου μετά την υπαγωγή του αυθαιρέτου στη ρύθμιση του Ν. 4014/11 μπορεί να διεκδικήσει από τους άλλους συνιδιοκτήτες το ποσοστό που αναλογεί στην αυθαίρετη κατασκευή;

«Οχι. Είναι διαφορετικό ζήτημα τα ιδιωτικά δικαιώματα συνιδιοκτησίας από το ποσόν υπαγωγής στο νόμο 4014/2011 που βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αυθαιρετούντα».

6 Πώς υπολογίζεται το ενιαίο ειδικό πρόστιμο για στεγασμένους χώρους (ανοιχτούς) με υποστυλώματα όπως ημιυπαίθριοι, ανοιχτοί, κιόσκια κ.λπ.;

«Στεγασμένοι ανοιχτοί χώροι επί υποστηλωμάτων ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους (οπλισμένο σκυρόδεμα, ξυλοκατασκευή, σιδηροκατασκευή κ.λπ.) υπάγονται στην κατηγορία 13 του φύλλου καταγραφής αυθαιρέτων κατασκευών και υπολογίζονται με αναλυτικό προϋπολογισμό. Στην ίδια κατηγορία 13 υπάγονται προστεγάσματα, αρχιτεκτονικές προεξοχές, ζαρντινιέρες, υπερβάσεις εξωστών».

7 Σε περίπτωση που έχω υπαχθεί στον Ν. 3843/2010 και δεν έχει γίνει περαίωση της διαδικασίας μπορώ να υπαχθώ στον Ν. 4014/11 με συμψηφισμό του προστίμου;

«Ναι. Στην παρ. 11 του άρθρου 24 του 4014/11 το εδάφιο "καταβληθέντα ποσά προστίμων και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου προστίμου..." αφορά και τις διατάξεις του Ν. 3843/10 που στις περιπτώσεις μη περαίωσης της διαδικασίας μπορούν να υπαχθούν στο Ν. 4014/11 με την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 24 και την καταβολή του ειδικού προστίμου. Τυχόν καταβληθέντα ή μεγαλύτερα ποσά δεν επιστρέφονται».

8 Η διάταξη της παρ. 6β, του άρθρου 24 για τις παραβάσεις μέχρι 20 τ.μ. είναι υποχρεωτική;

«Οχι, εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός τρόποι υπολογισμού του προστίμου τότε ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τον πλέον συμφέροντα».

9 Σε περίπτωση ανακριβών-ψευδών στοιχείων η υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4014/11 είναι άκυρη;

«Στην παρ. 3, του άρθρου 27 του νόμου ορίζεται ότι "Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων αυτών, αποκλείεται η υπαγωγή στη διαδικασία αναστολής του παρόντος νόμου, τυχόν πράξη αναστολής ανακαλείται και εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις και επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου"».

enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου